Har under sommaren och hösten 2014 varit övergripande processledare för en förstudie med den ideella föreningen AgroÖst som projektägare/uppdragsgivare.. Syftet med förstudien var bland annat att undersöka förutsättningarna för att etablera ett kluster på Kvinnerstaområdet utanför Örebro. Klustret skulle omfatta Gröna Näringar samt intressenter från Mat & Dryckes segmentet.

Effekten av förstudien för Örebro blev att kommunledningen i Örebro Kommun, i sin övergripande strategi och budget för 2015, skrev in följande rader:

Gröna Näringar
Arbetet med att stärka de gröna näringarna lokalt ger också andra effekter. Det ger företag och nya jobb, vilket också ger bättre ekonomi. Vi ska pröva möjligheterna att stärka de gröna näringarna bland annat genom att utveckla Kvinnersta och etablera ett kluster inom den gröna näringen. Detta ska med övriga intressenter utredas under mandatperioden. Det skall ske i samverkan med näringslivet, universitetet och det civila samhället.