Vi använder av oss av tekniken Brain writning 6 – 3 – 5. Sex personer kommer på tre idéer på fem minuter. Det börjar med att alla deltagare skriver ner den definierade problemformuleringen högst upp på pappret. Sedan skriver varje person ner tre olika idéer (lösningar på problemet) på översta raden av pappret. Detta görs på fem minuter. Sedan skickas pappret till personen som sitter till höger. Den personen adderar tre nya idéer på raden under… Ett mycket effektivt sätt att driva en Work Shop på. Skapar delaktighet och leder till konkret resultat.